Ida de Wit Stress & Burn-out coaching

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtnemer: Ida de Wit Stress Burn-out coach, gevestigd te Haaften 4175 AR aan de Buitenweg 16. De eenmanszaak staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in ‘s Hertogen Bosch onder nummer 75598744.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd.
 3. Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of werkzaamheden.

Coaching:

1-op-1 begeleiding met de deelnemer. Alle door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever geleverde diensten waaronder coaching, begeleiding, advisering alles in de ruimste zin des woord.

Training

Workshop, in groepsverband of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden.

Artikel 2. Algemeen

 1. De overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door Opdrachtgever en Opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.
 2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Alle (rechts)handelingen tussen Ida de Wit Stress Burn-out coaching en opdrachtgever/deelnemer. Ida de Wit Stress Burn-out coaching richt zich op coaching en workshops binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3. Overeenkomst

 1. De overeenkomst met betrekking tot het verzorgen en uitvoeren van een workshop, en/of coaching komt tot stand door de schriftelijke/e-mail bevestiging door Ida de Wit Stress Burn-out coach aan de Opdrachtgever/deelnemer voor deelname aan een workshop, en/of coaching.
 2. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn uitsluitend bindend als die schriftelijk door Ida de Wit Stress Burn-out coach zijn bevestigd.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden de zorg van een goed Opdrachtnemer in acht.
 2. Opdrachtnemer neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal hiertoe uitsluitend overgaan, na overleg met Opdrachtgever.
 4. Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor Opdrachtnemer. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Geheimhouding

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 6 Vertrouwelijkheid

De coach is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coach sessies. Voor overleg met derden in het belang van de deelnemer, wordt vooraf aan de deelnemer om schriftelijke toestemming gevraagd.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de euro’s waarin is gefactureerd. Betaling geschiedt via bankoverschrijving op het banknummer zoals gemeld op de factuur.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Opdrachtgever is dan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag.
 3. Vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten) gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.
 4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in de mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. Reclames betreffende de hoogte van de factuur moet binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan Opdrachtnemer verschuldigde.

Artikel 8. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
 2. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Opdrachtnemer.
 3. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Het advies van Ida de Wit Stress Burn-out coach is resultaat gericht zonder resultaat te garanderen. Is niet bedoeld om medisch advies te vervangen.
 3. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook , voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten. 4.Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training of coach sessie.
 4. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook is nadrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien Opdrachtgever klachten heeft over de verrichte werkzaamheden dient hij/zij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de Opdrachtnemer. Na kennisname en bespreking van de klacht met de Opdrachtgever zal Opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Artikel 10. Verwerking Persoonsgegevens

 1. Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Ida de Wit Stress Burn-out coach persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor verdere informatie verwijs ik u door naar de Privacyverklaring.
 2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt Ida de Wit Stress Burn-out coach nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de overeenkomst en de relatie met opdrachtgever/deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12. Annulering

 1. Annulering of wijziging voor coaching, workshop is Opdrachtgever verplicht schriftelijk door te geven aan Opdrachtnemer. Bij annulering van inschrijving door Opdrachtgever treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulk ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden.
 2. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan Opdrachtnemer : – Bij annulering na inschrijving tot vier weken voor aanvang zijn annuleringskosten 50% – Bij annulering na inschrijving binnen vier weken voor aanvang zijn annuleringskosten 100% Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang of bij het niet verschijnen bij de coaching of workshop.
 3. Annulering door Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 13. Verhindering deelnemer

 1. Het verzetten van coach afspraken, dient door de deelnemer zo spoedig mogelijk aan de coach doorgegeven te worden. Een geplande coachsessie dient minimaal 48 uur van tevoren per telefoon of per e-mail te worden afgezegd. Bij afzegging binnen 48 uur voor aanvang van de coachsessie is Ida de Wit Stress Burn-out coach gerechtigd de afgesproken kosten voor de coachsessie volledig in rekening te brengen.
 2. Bij niet verschijnen van de Opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek volledig in rekening gebracht en is de Opdrachtgever deze verplicht te betalen.

Artikel 14. Overmacht

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken in geval van overmacht te verzetten of te annuleren, indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.
 2. Ida de Wit Stress Burn-out coach heeft het recht om de aanvangstijd, datum of locatie van een coachsessie te wijzigen.